Biuro w Giżycku

Strona główna / Biuro w Giżycku

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH PEŁNA KSIĘGOWOŚ

 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowywanie planów kont i strategii księgowości
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Generowanie raportów z operacji gotówkowych
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • Tworzenie raportów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
 • Prezentowanie osiągnięć działalności przed zarządami lub radami nadzorczymi
 • Przeprowadzanie procesów likwidacji firm

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przekazywanie informacji do instytucji ubezpieczeniowych oraz administrowanie składkami ZUS
 • Administrowanie dokumentacją związaną z urlopami pracowników
 • Przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowywanie list płac obejmujących dodatki i potrącenia w formie tabeli i załączników dla pracowników
 • Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, etc.)
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i formularzy PIT-4
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) oraz dla osób zatrudnionych na innych umowach
 • Usługi konsultacyjne w dziedzinie zarządzania personelem i płacami
 • Przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy
 • Wydawanie potrzebnych zaświadczeń na życzenie pracownika

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Przygotowywanie rocznych raportów dotyczących osiągniętego dochodu lub straty
 • Sporządzenie kalkulacji zaliczek na podatek PIT
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT

PROWADZENIE EWIDENCJI DO CELÓW PODATKU VAT

 • Rejestry transakcji sprzedaży i zakupu z uwzględnieniem podatku VAT
 • Rozliczanie operacji handlowych wewnątrz Wspólnoty Europejskiej
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych
 • Eksport towarów
 • Import towarów i usług
 • Rozliczanie transakcji transgranicznych

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • Sporządzanie zaliczek na podatek PIT
 • Ewidencja podatku VAT
 • Roczne deklaracje podatku PIT-28

INNE USŁUGI

 • Wsparcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej i wyborze formy opodatkowania
 • Zmiana formy prowadzonej działalności
 • Przeprowadzenie procesu likwidacji działalności gospodarczej
 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych
 • Rozliczenie roczne PIT
 • Rozliczanie delegacji